Info

BTW regeling schilderwerk

Per 15 september 2009 is een verruiming van kracht die inhoudt dat woningen ouder dan 2 jaar (na ingebruikname) in aanmerking komen voor de lage BTW. Vanaf die datum vallen onderstaande werkzaamheden met betrekking tot het schilderwerk onder het 9%-tarief.

  1. Wat wordt verstaan onder particuliere woningen?

De term “particuliere woning” heeft betrekking op onroerende zaken die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat in dit kader om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande particuliere woningen zijn hieronder te begrijpen.

Als particuliere woning zijn onder meer aan te merken:

Woningen in particuliere eigendom;
Huurwoningen van woningbouwcorporaties e.d. die door particulieren worden bewoond;
Bejaardentehuizen/aanleunwoningen;
Verpleeg- en verzorgingsinstellingen;
Studentenflats;
Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning;
Tweede woningen, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan.

De gemeenschappelijke ruimtes in appartementen, bejaardentehuizen/aanleunwoningen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen e.d. (zoals de hal, het trappenhuis, de eetzaal, de recreatieruimte e.d.) volgen het regime dat geldt voor de particuliere woongedeelten.

Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar is bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning tenminste voor de helft bestaan uit delen die ouder zijn dan 2 jaar om in aanmerking te komen voor het 6%-tarief.